Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:


-

- Prijsoffertes opgesteld door Reno-Bo en Co zijn bindend voor het bedrijf, voor de werken die vermeld staan op de offerte en enkel voor de werken vermeld op de offerte. De werken moeten specifiek vermeld staan, alle andere werken zijn niet inbegrepen. Alle werken die niet specifiek vermeld staan worden als meerwerk geacht.


- Bij gunning van de werken, dus akkoord met de offerte, plaatst de klant de handtekening voor akkoord voor uitvoering van de werken. De werken zullen pas uitgevoerd worden indien een voorschot van 40% wordt betaald op de rekening van Reno-Bo en Co. Hiervoor wordt een factuur opgesteld. De start van de werken impliceert echter niet dat er een voorschot betaald is. Het bedrag van het voorschot kan wijzigen in onderling overleg.


- Offertes hebben een geldigheid van 1 maand behalve indien anders vermeld.


- Op de werf wordt door de klant alle voorzieningen van water/elektriciteit voorzien.


- De klant treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de te bewerken bestanddelen.


- Bij offertes in verband met stabiliteitswerken/plaatsen staalbalk/ weghalen van steunmuren zullen wij in de offerte een type balk opnemen. Deze dienst steeds nagerekend te worden door een ingenieur. Dit laatste is ten lasten van de bouwheer. Indien de bouwheer het nalaat om een ingenieur te contacteren zullen de werken onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer vallen.


-Ingeval de overeenkomst door toedoen van de klant niet kan worden uitgevoerd ingevolge nalatigheid van de klant inzake het voorzien van elektriciteit/water/toegankelijke van de werf, is Reno-Bo en Co gerechtigd op een schadevergoeding van 10 % van de verkoopprijs.


-Bij een eenzijdige verbreking van een getekend contract, door welke reden ook, zal een schadevergoeding van 20% van de totale prijs verschuldigd zijn, deze wordt gerekend met 21%BTW.


- Betalingen: 40% wordt betaald via overschrijving bij ondertekening van de offerte. 40% wordt betaald als de werken ongeveer 75% gevorderd zijn. De overige 20% wordt betaald na einde van de werken. Telkens zal U hiervoor een factuur ontvangen. Indien de factuur niet betaald is, kan dit tot vertragingen van de werf zorgen. Tussentijdse facturen kunnen ten allen tijde opgesteld worden voor werken die gevorderd of afgerond zijn. De percentages kunnen afwijken en zijn niet te bekijken over de hele offerte maar op elk onderdeel apart.


- De facturen zijn steeds contant betaalbaar tenzij anders op de factuur vermeldt, hiermee wordt bedoeld dat het verschuldigde bedrag binnen de 6 dagen na ontvangst van de factuur dient overgemaakt te worden. De betaling gebeurd in 1 keer en zal niet opgesplitst worden. Periodieke aflossing wordt niet aanvaard.


- Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.


- Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 15% op de factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 50 Euro alsook te vermeerderen met de wettelijke intresten.


- Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden de werken
aanvaardt en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de
kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde
termijn.


- Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt de firma Reno-Bo
en Co zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande
schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, nooit eisbaar.


- De klant is steeds aansprakelijk voor schade t.a.v. goederen van derden die geleden wordt
ingevolge uitgevoerde werken. De klant zal, in de mate van de mogelijkheid, de toegang tot de
plaatsen, waar door de firma Reno-Bo en Co wordt gewerkt, verbieden voor derde personen. Dat
geldt ook voor de plaatsen waar, ingevolge geleverde werkzaamheden, de bewerkte bestanddelen
nog niet volledig zijn gedroogd.


- Voorafgaandelijke prijsopgaven zijn steeds indicatief en kunnen niet als basis dienen tot het
betwisten van facturen tenzij uitdrukkelijk op de prijsopgave staat vermeld dat de werken zullen
worden uitgevoerd aan voormelde prijs.


- Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht,
worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich
voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze
akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.


- De verzekering 10 jarige aansprakelijkheid, wet Peeters, wordt door de bouwheer afgesloten.
Indien niet moet hij dit uitdrukkelijk per mail of aangetekende zending melden en kan Reno-Bo&Co
alsnog een verzekering afsluiten ten kosten van de bouwheer. Deze zal 12% van het totaal bedrag
zijn. Deze aanvraag moet geschieden uiterlijk 3 weken voor de start van de werken.


- Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een
natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of
dienst verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst
beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij
enkel beslecht worden door de rechtbanken van Brussel (Halle-Vilvoorde).


- De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden
hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen
blijven derhalve volledig van toepassing.